Sempozyum broşürünü indirmek için tıklayınız
Click for the download of the symposium leaflet.

Değerli Bilim İnsanları,

Film Festivali Sempozyumu, her yıl Türkiye’deki bir başka festivalde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek olan tematik bir sempozyumdur. Sempozyum, Ankara, Antalya, Adana, İstanbul FF’leri arasında festival zamanında dönüşümlü olarak yapılacaktır. TUBİTAK 1001 kapsamında Türkiye’de Film Festivalleri: Yapısı, Ekonomisi, İşleyişi, Seyirci Profili (Antalya, Adana, İstanbul, Ankara Film Festivalleri Örneği) adlı proje kapsamında düzenlenecek olan Film Festivali Sempozyumu’nun ilki, 10-11 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Sizleri 10-11 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara Film Festivali içinde screenfest:  Film Festivali Araştırmaları Dergisi / Journal of Film Festival Studies olarak düzenleyeceğimiz Film Festivali Sempozyumu’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Son yıllarda sinema çalışmaları içinde bir alt alan olarak film festivali çalışmaları, festival ekonomisinden ulusal sinema ilişkisine, küresel pazardan destek politikalarına, programlamadan seyirci deneyimlerine kadar geniş bir alanyazını oluşturmaktadır. Sinema ve medya çalışmalarının bir alt alanı olarak film festivalleri disiplinler arası çalışmalar içerir. Film festivalleri kültürel, sanatsal ve ekonomik bir faaliyet alanıdır.  Film festivalleri, film çevreleri ile seyircinin buluştuğu etkileşimli platformlar olarak, filmlerin ve yeni yönetmenlerin ulusal ve küresel bağlamda tanınmasında, desteklenmesinde etkin olduğu kadar kent ve ülke kültürüne, ekonomisine önemli katkıları vardır.

Türkiye’deki ve dünyadaki film festivallerini tarihsel, ekonomik ve teorik perspektiflerden araştıran bildirilere ev sahipliği yapacak olan Sempozyumun, bu alandaki akademik çalışmalar için bir platform oluşturması ve küresel sinema çalışmalarına Türkiye’den bir katkı sunması öngörülmektedir. Sempozyum akademisyenlere, festival çalışanlarına, sinema eleştirmenlerine ve sinema sektörü profesyonellerine açıktır.

Sempozyumun amacı film festivallerini bütün yönleriyle ele alan akademik bir tartışma platformu oluşturmaktır. Bu çerçevede sempozyum aşağıdaki konu başlıklarıyla sınırlı olmamakla birlikte şu alanlardaki çalışmalara yoğunlaşmayı öngörmektedir:

 • Film festivallerinin organizasyonu ve kurumsal kimliği,
 • Film festivallerinin finans yapısı, sponsorluk kurumu,
 • Film festivali tarihi ve yazımı,
 • Film festivalleri çalışmalarında yöntem,
 • Jüri ve ödüller,
 • Programlama, küratörlük,
 • Film festivalleri ulusal sinema ilişkisi ve sinema kanonu,
 • Film festivalleri ile sektör işbirliği,
 • Kültürel ekonomi ve yaratıcı şehir perspektifi, film festivali – kent ilişkileri,
 • Küresel festival döngüsü,
 • Film festivali seyircisi/sinefil,
 • Festivallerde kısa filme yaklaşım (kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel),
 • Film Festivallerinde proje geliştirme atölyeleri, forumlar, pitching,
 • Tematik festivaller,
 • Festival filmi kavramı,
 • Ulusötesi film festivalleri,
 • Dijitalleşme ve film festivalleri,
 • Çevrimiçi film festivalleri,
 • COVID-19 pandemisi ve film festivalleri

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce’dir. Pandemi nedeniyle bu yıl ulusal düzeyde gerçekleştirilecek olan Sempozyum, pandemi koşullarına göre çevrimiçi olarak da düzenlenebilir. Bu konuyla ilgili gelişmeler sempozyumun www.screenfest.org sayfasından paylaşılacaktır. Bildiri özeti için son gönderim tarihi 01 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir. Kabul edilen bildiri özetleri ‘Bildiri Özetleri e-Kitabı’nda, tam metinler ise de ki Basım Yayım tarafından yayımlanacak olan ISBN’li ‘Film Festivalleri – 1 e-Kitabı’nda yer alacaktır.

Film festivalleri çalışmaları alanına yeni bir soluk getirecek bir sempozyum olması dileğiyle…

Saygılarımızla.

Dear Researchers

International Film Festival Symposium is a thematic symposium that will take place annually during different film festivals in Turkey. Following the first symposium in Ankara, it will be held simultaneously with the Antalya, Adana, and İstanbul film festivals. The first Symposium of Film Festival will be held on 10th – 11th November 2021 in Ankara. It will take place within the scope of TUBİTAK 1001 (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) project titled Film Festivals in Turkey: Structure, Economy, Organization, Audience Profile (The case of Antalya, Adana, İstanbul, Ankara Film Festivals)

As Screenfest: Journal of Film Festival Studies, we are pleased to invite you to the first International Film Festival Symposium, 10th – 11th November 2021 in Ankara Film Festival.

Film festival studies is a distinctive field of film studies and comprises a broad literature from festival economy to its relation with the national cinema, global market to support policies and from programming to audience experiences in recent years. While taking part as such distinctive field among film and media studies, film festivals include interdisciplinary works within their structure. Film festivals are cultural, artistic and economic activity spheres. Functioning as interactive platforms where film communities and audience come together, film festivals contribute significantly to the recognition and support of films and new directors in both national and global context and are important for the urban and countrywide culture and economy.

The symposium will receive and unite academic works that will elaborate film festivals of Turkey and the world from historical, economical and theoretical perspectives. International Film Festival Symposium is created to provide a platform for academic studies in this field and contribute a Turkish perspective to global film studies. The symposium is open for academics, festival employees, film critics and film sector professionals.

The main purpose of the symposium is to generate an academic discussion platform, which approaches film festivals in detail. Within this framework, the symposium is planning to focus on the following topics without necessarily limiting them:

 • Organization and the institutional identity of film festivals,
 • Financial structure, sponsorship of film festivals
 • Film festival’s history and literature
 • Methodology in film festival studies
 • Jury and awards
 • Programming, curatorship
 • Relation of film festivals with the national cinema and film canons,
 • Collaboration of film festivals and the film industry,
 • Cultural economy and the perspective of creative city, urban relation of film festivals.
 • Global film festival circuit,
 • Film festival audience/ cinephilia,
 • Approaches to short films (fiction, documentary, animation, avant-garde/experimental),
 • Project development workshops in film festivals, forums, pitching,
 • Thematic festivals,
 • The concept of festival film,
 • Transnational film festivals,
 • Digitalization and film festivals,
 • Online film festivals,
 • COVID-19 pandemic and film festivals

The symposium will be bilingual: in Turkish and English. It will be held in person and at the same time of the Ankara film festival. Depending on the course of events of the pandemic, a decision to hold it online may be made later. Further information and updates will be shared in advance. There will be no participation fee for the symposium. The deadline for submitting abstracts is October 1, 2021. The accepted abstracts will be included in the “Abstract e-Book” and the accepted full texts will be published by De Ki Publications with ISBN number in “Film Festivals I e-Book”.

We are hoping the symposium will bring a fresh air to film festival studies.

Best regards.

Symposium Editorial Committee.

Özetler 1 Ekim 2021 2021 tarihine kadar infoscreenfest@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.
Tam metin 1 Aralık 2021 tarihine kadar infoscreenfest@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.

Sempozyum için hiçbir katılım ücreti alınmamaktadır.

Abstracts must be submitted to infoscreenfest@gmail.com until October 1, 2021.
Full texts must be submitted to infoscreenfest@gmail.com until December 1, 2021.

There is no participation fee for the symposium

Marijke de Valck is Associate Professor of Film and Media studies at Utrecht University, where she co-directs the master program in Film and Television Cultures. Her research deals with transnational media cultures, media industries and art cinema. She co-founded the Film Festival Research Network, co-edits the festivals review section in NECSUS, and has published widely on the topic of film festivals.

Due to the COVID-19 pandemic, Prof. Marijke de Valck will attend the symposium online.

Marijke de Valck, Utrecht Üniversitesi Film ve Medya  bölümünde Doçent öğretim üyesidir.  Film ve Televizyon Kültürleri yüksek lisans programının ortak yöneticisidir. Araştırmaları ulusötesi medya kültürleri, medya endüstrileri ve sanat sinemasıyla ilgilidir. Film Festival Research Network’ün kurucu ortağıdır. NECSUS’taki festivalleri inceleyen bölümünün ortak editörlüğünü yapmakta ve film festivalleri konusunda birçok yayını bulunmaktadır.

Davetli konuşmacı Marijke de Valck, sempozyuma çevrimiçi katılacaktır.

 

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 1 Ekim 2021 
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 15 Ekim 2021
Sempozyum Programının Duyurusu: 20 Ekim 2021
Sempozyum Tarihleri: 10-11 Kasım 2021
Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih: 30 Ocak 2022

Abstract Submission Deadline:                                                       October 1, 2021
Notification of Acceptance:                                                              October 15, 2021
Announcement of the Symposium Program:                               October 20,2021
Symposium Dates:                                                                             November 10-11, 2021
Deadline for Full Paper Submission:                                             January 30,2022

 • Film festivallerinin organizasyonu ve kurumsal kimliği,
 • Film festivallerinin finans yapısı, sponsorluk kurumu,
 • Film festivali tarihi ve yazımı,
 • Film festivalleri çalışmalarında yöntem,
 • Jüri ve ödüller,
 • Programlama, küratörlük,
 • Film festivalleri ulusal sinema ilişkisi ve sinema kanonu,
 • Film festivalleri ile sektör işbirliği,
 • Kültürel ekonomi ve yaratıcı şehir perspektifi, film festivali – kent ilişkileri,
 • Küresel festival döngüsü,
 • Film festivali seyircisi/sinefil,
 • Festivallerde kısa filme yaklaşım (kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel),
 • Film Festivallerinde proje geliştirme atölyeleri, forumlar, pitching,
 • Tematik festivaller,
 • Festival filmi kavramı,
 • Ulusötesi film festivalleri,
 • Dijitalleşme ve film festivalleri,
 • Çevrimiçi film festivalleri,
 • COVID-19 pandemisi ve film festivalleri
 • Organization and the institutional identity of film festivals,
 • Financial structure, sponsorship of film festivals
 • Film festival’s history and literature
 • Methodology in film festival studies
 • Jury and awards
 • Programming, curatorship
 • Relation of film festivals with the national cinema and film canons,
 • Collaboration of film festivals and the film industry,
 • Cultural economy and the perspective of creative city, urban relation of film festivals.
 • Global film festival circuit,
 • Film festival audience/ cinephilia,
 • Approaches to short films (fiction, documentary, animation, avant-garde/experimental),
 • Project development workshops in film festivals, forums, pitching,
 • Thematic festivals,
 • The concept of festival film,
 • Transnational film festivals,
 • Digitalization and film festivals,

Düzenleme Kurulu / Symposium Organising Committee

 • Ali Karadoğan (Munzur Üniversitesi)
 • Aydın Çam (Çukurova Üniversitesi)
 • Emine Uçar İlbuğa (Akdeniz Üniversitesi)
 • Hakan Erkılıç (Mersin Üniversitesi)
 • Senem A. Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi)
 • S. Serhat Serter (Anadolu Üniversitesi)

Bilim Kurulu/ Scientific Committee-Advisory Board

 • Ahmet Gürata (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Aslı Daldal (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Aslı Ekici (Selçuk Üniversitesi)
 • Ayla Kanbur (Düzce Üniversitesi)
 • Ayşe Toy Par (Galatasaray Üniversitesi)
 • Colleen Kennedy-Karpat (Bilkent Üniversitesi)
 • Ece Vitrinel (Galatasaray Üniversitesi)
 • Ersan Ocak (TED Üniversitesi)
 • Feride Çiçekoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • F. Mutlu Binark (Hacettepe Üniversitesi)
 • Gülseren Yücel (Nişantaşı Üniversitesi)
 • Hasan Akbulut (İstanbul Üniversitesi)
 • İpek Azime Çelik Rappas (Koç Üniversitesi)
 • Kaya Özkaracalar (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Kurtuluş Özgen (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
 • Lale Kabadayı (Ege Üniversitesi)
 • Lalehan Öcal (Yeditepe Üniversitesi)
 • Metin Çolak (Ege Üniversitesi)
 • Murat Akser (Ulster University)
 • Melis Behlil (Kadir Has Üniversitesi)
 • Nazlı Bayram (Yaşar Üniversitesi)
 • N. Aysun Akıncı Yüksel (Anadolu Üniversitesi)
 • Nezih Erdoğan (İstinye Üniversitesi)
 • Ö. İlke Şanlıer Yüksel (Çukurova Üniversitesi)
 • Savaş Arslan (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Serkan Şavk (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • S. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi)
 • Ufuk Küçükcan (Anadolu Üniversitesi)
 • Zeynep Çetin Erus (Marmara Üniversitesi)
 • Zeynep Merve Uygun Azizoğlu (Özyeğin Üniversitesi)

Uluslararası Bilim Kurulu / International Scientific Committee-Advisory Board

 • Marijke de Valck (Utrecht University, Netherlands)
 • Tamara Falicov (University of Kansas, USA)
 • Dina Iordanova (University of St. Andrews, UK)
 • Brendan Kredell (Oakland University, USA)
 • Skadi Loist (Film University Babelsberg, Germany)
 • Kristen Stevens (The University of Melbourne, Australia)
 • Julian Stringer  (University of Nottingham, UK)
 • Cindy Hing-Yuk Wong (The City University of New York, USA)

Sekreterya/ Secretary

 • Nil Yüce
 • Onur Aytaç
 • Selver Dikkol
 • Servet Can Dönmez
 • Yunus Erdoğan

Bildiri Özet ve Tam Metin Yazım Klavuzuna ulaşmak için tıklayınız: PDF Link

Please click  here to access to the abstract and full text template: PDF Link

Programı indirmek için tıklayınız
Özet Kitabını indirmek için tıklayınız
Click for the download of the Abstract Book.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi Cebeci / Ankara

Mekan Sponsoru